Klage adgang

BFM har som registreringsansvarlig forening, pligt til at opretholde et Etisk Råd og vejlede klienter i fremgangsmåden af klageadgangen.

Ønsker du at klage over en af vores medlemmer skal det ske på denne måde:

Formand Helle Daubjerg
Mail: er@bfm1992.dk

§ 13 Klagebehandling

Stk. 1. Al kontakt med Etisk råd foregår via formanden for rådet. Adressen findes på BFM’s hjemmeside.

Stk. 2. Klager indsendes skriftligt til formanden for Etisk råd. Formanden bekræfter skriftligt for modtagelsen af klagen.

Stk. 3. Formanden for Etisk råd starter sagsbehandlingen i Etisk råd og udarbejder en tidsplan (max 12 uger) for forløbet. Formanden indkalder og afgør mødeform for rådet. Alle rådsmedlemmer orienteres om indkomne sager og afgivne svar.

Stk. 4. Etisk Råd udfærdiger begrundet forslag til afgørelse og det sendes i skriftlig partshøring med minimum svarfrist på 14 dage.

Stk.  5. Etisk råd kan sanktionere overtrædelser af BFM’s regler overfor samtlige medlemmer og skoler. Herunder efter irettesættelse, fratage medlemskab og/eller af registrering af medlemmer, samt tilbagetrækning af godkendelse af skoler.

Stk. 6. En sag kan genoptages, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Forældelsesfristen for genoptagelse er 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet, eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt det pågældende medlem.

Stk. 7. Der føres protokol for alle møder og sagsbehandlinger inklusiv afgørelser. Protokollen er tilgængelig for bestyrelsen og involverede parter såfremt der opstår tvister, under høringer på generalforsamlinger.

Stk. 8. Etisk Råd orienterer, på anfordring, bestyrelsen mundtligt om verserende sager.

Stk. 9. Etisk råd er beslutningsdygtigt ved fuldtallighed. Fraværende medlemmer kan afgive skriftlig redegørelse. Ved uenighed sker afgørelser ved afstemning. Her gælder simpelt flertal, og fraværende medlemmer kan stemme skriftligt.

Stk. 10. Et medlem i Etisk råd må ikke medvirke ved sagsbehandling eller afgørelser, hvis vedkommende har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller har nærstående, der har en sådan interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 11. Medlemmer af Etisk Råd har tavshedspligt med forhold, som de i medfør af deres position bliver bekendte med, også efter de udtræder af rådet.