Regler for God klinisk praksis

Regler for God Klinisk Praksis

Vi er som forening der har ret til at registrere RAB behandlere indenfor fysiurgisk massage, lovgivningsmæssigt underlagt, at skulle have regler for klinisk praksis. Vi har dog valgt at disse regler skal være gældende for alle medlemmer af foreningen.
Reglerne som medlem af BFM skal efterleve er:

  • De skal altid udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som vedkommende er kvalificeret til at benytte.
  • Skal anbefale en klient at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.
  • Skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling, eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte, autoriserede sundhedspersoner at anvende.
  • De skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.
  • De skal give klienterne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, klienten kan have hertil.
  • De skal sørge for at have den nødvendige dokumentation for udført behandling. Hvad der er nødvendig dokumentation, fremgår af henholdsvis, den til enhver tid gældende RAB lovgivning og / eller skattelovgivning
  • De har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som vedkommende gennem den faglige virksomhed får kendskab til om klienten.
  • Skal arbejde professionelt efter dette regelsæt og BFM’s etiske regler. Den fysiurgiske massør skal underkaste sig afgørelser fra Etisk råd.
  • Medlemmer der udtaler sig i egenskab af fysiurgisk massør, skal tilstræbe saglighed og nøjagtighed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet og BFM’s medlemmer undgås.
  • Desuden skal de RAB registrerede overholde de til en hver tid gældende regler på området, jf. bekendtgørelser og love om RAB-registrering.