Vedtægter

 • Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage

Fra generalforsamling den 11. marts 2024

§ 1 Organisationens navn og hjemsted
Stk. 1. Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage – forkortet BFM.
Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid siddende formands folkeregister adresse.

§ 2 Foreningens formål
Formålet med BFM er:
Stk. 1. At varetage medlemmers fælles faglige interesser og rettigheder
Stk. 2. At sikre den bedst mulige grund-, videre – og efteruddannelse med relevans for fysiurgisk massage og evt. andre behandlingsformer
Stk. 3. At sikre de til enhver tid gældende regler vedr. RAB-registrering overholdes
Stk. 4. At øge kendskabet til massage i befolkningen for derved at bidrage til højnelse af folkesundheden i Danmark.
Stk. 5. At være repræsenteret i relevante udvalg på såvel nationalt som internationalt plan, for der igennem at indgå i den til enhver tid gældende sundhedsdebat

§ 3 Medlemmer

Stk. 1. Enhver fysiurgisk massør med en uddannelse på min. 130 lektioner af 45 min., hvoraf de 30 lektioner skal være anatomi og fysiologi, fra en af de BFM tilknyttede skoler og ansøgere der kan dokumentere en tilsvarende uddannelse, kan optages som aktivt medlem

Stk. 2. Medlemmer med under 250 timers uddannelse kan optages i BFM på følgende vilkår.
a. Timerne skal være fra en BFM godkendt skole
b. Timetallet skal indenfor en periode på max. 2 år fra første kursus dag, være bragt op til 250.
c. Udgået
Stk. 3. Alle medlemmer af BFM kan deltage ved BFM’s møder og arrangementer
Stk. 4. Kun aktive medlemmer, med mere end 250 timers uddannelse, kan være repræsenteret i råd
Stk. 5. Kun aktive medlemmer der ikke er bestyrelsesmedlem i en anden RAB registreringsansvarlig forening, kan bestride tillidsposter i BFM
Stk. 6. Alle medlemmer kan være repræsenteret i udvalg under BFM.
Stk. 7. BFM optager fysiurgiske massører i 3 grupper.
a. Fysiurgiske massører som har en eksamen fra en af BFM godkendt skole på mindre end 660 lektioner, dog mindst 100 lektioner i henhold til § 18, stk. 3.
b. Fysiurgiske massører, som har en af BFM godkendt uddannelse på mindst 660 lektioner af mindst 45 min. og en sammensætning dækkende min. denne fordeling:

1) Anatomi/fysiologi 200 lektioner
2) Sygdomslære/farmakologi 100 lektioner
3) Den primære alternative behandlingsform 250 lektioner
4) Psykologi 50 lektioner
5) Klinikvejledning/ klientbehandling 10 lektioner
6) Introduktion til andre alternative behandlingsformer 50 lektioner
7) At uddannelsen skal indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser. (jf. bekendtgørelsen § 10 stk.2)

c. Andre alternative behandlere som har eller er i gang med en uddannelse på niveau med gruppe b

Stk. 8. Alternative behandlere med anden uddannelse, kan efter dokumentation for uddannelsesforløb, godkendes af BFM’s optagelsesudvalg som medlem i gruppe b eller c. De fag der kan søges optagelse for, vil til enhver tid fremgå af BFM’s forsikring.

Stk. 9. optagelse efter § 3 stk.8. Henvises til eksamenskrav jvf. § 14 stk.4.

Stk. 10. BFM’s medlemmer er selv ansvarlige for at forudsætningerne for deres medlemskab til stadighed er i orden. Der er oplysningspligt til bestyrelsen, såfremt der
sker ændringer i disse forhold.

Stk. 11. Medlemmerne har adgang til egne medlemsoplysninger via hjemmesidens Intranet, og har selv ansvaret for at disse er opdateret.

Stk. 12. BFM`s navn, logo og materialer må kun bruges af BFM ́s medlemmer til markedsføring for de fagområder, som BFM har godkendt.

Stk. 13. Det er ikke tilladt for nogen nuværende / tidligere medlemmer at udlevere nogen former for fortrolige informationer eller materialer som har med BFM at gøre.

Stk. 14. Ved optagelse i foreningen er man forpligtigede til at ville efterleve BFM’s § 11 ”Regler for Klinisk Praksis”

Stk. 15. Alle medlemmer og godkendte skoler er forpligtiget til at bære BFM logo på forsiden af deres hjemmeside, samt have et link til BFM’s hjemmeside

Stk. 16. Alle godkendte skoler og RAB registrerede medlemmer er pligtig til at bære RAB Forums logo på forsiden af deres hjemmeside, samt have et link til RAB
Forums hjemmeside.

Stk. 17. Undervisning i teoretiske fag kan foregå via E-Learning

Stk. 18. E-Learning må ikke forekomme i undervisningen af de praktiske fag indenfor primær behandling.

Stk. 19. RAB registrerede medlemmer skal følge regler for RAB-forum, med hensyn til Førstehjælp og hygiejnekursus.

Stk.20 udgået

Stk. 21. Alle medlemmer der udøver akupunktur på thorax, skal have et gyldigt bevis for ”Akupunktur førstehjælpskursus”. Dokumentation for kurset skal være tilgængelig via vores medlemssystem.

§ 4 RAB registrering

Stk. 1. For at kunne registreres som RAB gennem medlemskab ved BFM samt kunne anvende denne betegnelse og det dertil hørende logo, skal medlemmet
a. Være optaget efter § 3 Stk. 7. b eller Stk. 8.
b. Være aktivt medlem af BFM, samt opfylde reglerne for RAB registrering.
c. Tidligere have været registreret via en af de godkendelsesberettigede foreninger, kunne påvise 30 lektioners uddannelse indenfor de sidste 3 år. Disse 30 lektioner nulstilles ved registreringen og den almindelige optjening påbegyndes derpå.

Stk. 2. Retten til at bruge betegnelsen RAB, opnås ved godkendelse af en begrundet ansøgning til BFM, med relevant eksamens og efteruddannelses dokumentation.

Stk. 3. Retten til at bruge betegnelsen RAB bortfalder
d. ved udmeldelse af ordningen
e. ved udmeldelse af BFM
f. ved eksklusion uanset årsag
g. ved afregistrering som følge af grovere eller gentagne overtrædelser af § 11 regler for god klinisk praksis

Stk. 4. Retten til at oppebære en RAB registrering opnås ved min. 30 lektioner, pr. fagområde man har registrering for, godkendt vedligeholdelses-/efter- uddannelse pr. 3 år

Stk.5. Der tildeles 4 RAB point for deltagelse i den årlige generalforsamlingsdag, pointene tildeles kun ved deltagelse i hele arrangementet

Stk.6. RAB registrerede instruktører kan få tildelt 50% af de point der tildeles deltagerne for deres kursus. Pointene opnås ved udfærdigelse af kursusmateriale og kan kun tildeles første gang kurset afholdes.

§ 5 Foreningens opbygning

BFM består af en generalforsamling som øverste myndighed, herunder en bestyrelse, et Etisk Råd samt følgende råd / udvalg:
Stk. 1. Skoleråd
Stk. 2. Ad hoc udvalg

 

§ 6 Generalforsamlingen


Stk. 1. Generalforsamlingen er BFM’s øverste myndighed.
Stk. 2. Kun punkter optaget på generalforsamlingens dagsorden og forslag håndteret jf. §6 stk. 5, kan bringes til bindende afstemning.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal
Stk. 4. Indkaldelse skal ske med min. 6 ugers varsel og skriftligt (e-mail accepteret) til hvert enkelt medlem.
Stk. 5. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingens afholdes og de skal sendes til
medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen pr. brev / e-mail. Desuden skal forslagsstiller være tilstede på generalforsamlingen.
Stk. 6. Budget, regnskab og evt. ændret forretningsorden for Etisk Råd skal sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen pr. brev / e-mail.
Stk. 7. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent

   1. Valg af referent

   1. Formandens beretning

   1. Godkendelse af formandsberetningen

   1. Rådenes årsberetning

   1. Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab

   1. Ekskluderinger
    a. Bestyrelsen redegør for årets sager
    b. Indkomne ønsker om høringer

   1. Behandling af forretningsorden for Etisk råd

   1. Indkomne forslag

   1. Fremtidig virksomhed

   1. Budget for kommende år samt fastsættelse af kontingenter og honorar for næste regnskabsår

   1. Valg af formand (ulige år) eller valg af kasserer (lige år)

   1. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år.

   1. Valg af revisor

   1. Valg til etisk råd

   1. Eventuelt
    Stk. 8. Beslutninger foretages blandt de fremmødte medlemmer ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning foretages såfremt 1 medlem ønsker det.
    Stk. 9. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan et medlem maksimalt have 2 fuldmagter.

  Stk. 10. Fuldmagter skal afgives skriftligt.

  Stk. 11. Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
  Stk. 12. Vedtagelser på generalforsamlingen føres til referat og underskrives af dirigenten. Referatet fra generalforsamlingen offentliggøres for medlemmerne på
  BFM’s hjemmeside og indsendes i kopi til relevante myndigheder.

   

  § 7 Ekstraordinær generalforsamling


  Hvis 1/3 af bestyrelsen eller 15 % af foreningens stemmeberettigede medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal dette ske senest 6 uger efter anmodningen.
  Stk. 1. Anmodningen skal indeholde angivelse af dagsorden.
  Stk. 2. Indkaldelse med dagsorden og evt. materiale fremsendes senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling afholdes, til hvert enkelt medlem.
  Stk. 3. Beslutninger træffes analogt med § 6

   

  § 8 Bestyrelse og råd


  Stk. 1. Bestyrelsen består af :
  a) Formand
  b) kasserer
  c) 1 til 5 bestyrelsesmedlemmer
  d) op til 2 suppleanter.
  Stk. 2. Formanden og kassereren vælges direkte for to år ad gangen. Formanden vælges på ulige årstal og kassereren vælges på lige årstal.
  Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med næstformand (hvis muligt).
  Stk. 4. Bestyrelsen kan ansætte sekretær uden for bestyrelsens kreds.
  Stk. 5. Skulle en bestyrelse fratræde samlet, overdrages foreningens interesser til Etisk Råd, som skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger
  efter fratrædelsen.
  Stk. 6. Etisk råd består af 3 medlemmer og en suppleant. Etisk råd arbejder efter ”Forretningsorden for etisk råd”
  Stk. 7. Udgået
  Stk. 8. Skolerådet består af en repræsentant for hver af de skoler, som BFM har godkendt. Skolerådet arbejder efter ”Forretningsorden for skoleråd”.
  Stk. 9. Ad hoc udvalg etableres og opløses af bestyrelsen, efter behov og skal ved etableringen have et kommissorium, udstukket fra bestyrelsen.
  Stk. 10. Alle udvalg / råd (undtagen Etisk råd) har møderet med en repræsentant til bestyrelsesmøder. Etisk råd arbejder som en selvstændig enhed. Alle udvalg / råd
  har taleret men ikke stemmeret.
  Stk. 11. Skolerådet er referatpligtig over for bestyrelsen.
  Stk. 12. Ad hoc udvalg er referatpligtig i henhold til deres kommissorium.
  Stk. 13. Skoleejere/-ledere kan ikke vælges til poster i bestyrelsen og Etisk råd.
  Stk. 14. Medlemmer til Etisk råd er på valg hvert år.
  Stk. 15. Udgået.
  Stk. 16. BFM’s bestyrelses-, udvalgs – og rådsmedlemmer får dokumenterede rejseudgifter dækket i forbindelse med bestyrelsesmøder og andre mødeaktiviteter.
  Stk. 17. Udgået.
  Stk. 18. Der kan ikke udbetales nogen refusioner uden der foreligger dokumentation.
  Stk. 19. Bestyrelsesmedlemmer er for deres valgte periode (at regne fra den måned de vælges til den måned de fratræder) fritaget for kontingent
  Stk. 20. Bestyrelse, råd og udvalg kan få refunderet forplejning under møder, mod dokumentation.
  Stk. 21. Et bestyrelsesmedlem kan ikke lave aftaler over 2000,- kr, uden godkendelse fra bestyrelsen
  Stk. 22. Honorar for bestyrelsesarbejde:

  Ved et medlemstal på 300 kan bestyrelsen max få refunderet 902 timer pr. år.
  Antal timer til honorering, stiger med 1 time pr. bestyrelsesmedlem, i tabt arbejdsfortjeneste pr. 50 medlemmer over de 300.

  Sekretærfunktionen aflønnes med:

    • det kontraktlige aftalte antal timer max 10 timer pr. uge

    • eller med en tilsvarende kompensation til et bestyrelsesmedlem, som varetager funktionen

    • Honorar og timeløn fastlægges som en del af budgettet.

    • Bestyrelsen har mulighed for at aflønne en konsulent/medarbejder på timebasis til ad hoc opgaver i forbindelse med uforudsete ekstra arbejdsopgaver/-indsatser. Timerne må maximalt udgøre 30 pr. år.

   § 9 Bestyrelsens beslutningsdygtighed og kompetence

   BFM’s bestyrelse er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsen er til stede. I formandens fravær tegnes BFM af næstformanden (hvis konstitueret), ellers tiltræder kassereren. Bestyrelsen sætter selv sin dagsorden. Der skrives referat fra bestyrelsens møder, som godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.
   Fratræder formanden i utide tiltræder næstformanden (hvis konstitueret), ellers tiltræder kassereren indtil næste ordinære generalforsamling.
   De valgte suppleanter har møderet, men ikke stemmeret.

    

   § 10 Kontingent


   Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen.
   Stk. 2. Ved indmeldelse skal der indbetales et indmeldelsesgebyr.

   Stk. 3. Kontingentrestancer over 3 måneder medfører ekskludering.
   Stk. 4. Kontingentet gradueres efter optagelsestidspunktet, således at kontingentfordelingen er:
   • Indmeldelse i 1. kvartal = årets kontingent
   • Indmeldelse i 2. kvartal = årets kontingent x 75 %
   • Indmeldelse i 3. kvartal = årets kontingent x 50 %
   • Indmeldelse i 4. kvartal = årets kontingent x 25 %
   Stk. 4. RAB registreringsafgiften samt en årlig afgift fastlægges efter en vurdering af de for ordningen forbundne udgifter af bestyrelsen for et år ad gangen.
   Stk. 5. Kontingent opkræves ½ årligt af kassereren. Første rate omfatter, for RAB registrerede, summen af deres RAB afgift.
   Stk. 6. Elevkontingent er:

     • første opkrævning er indmeldelse på 300,- kr.

     • anden opkrævning er på 500 kr. som opkræves sammen med øvrige kontingent opkrævninger
      § 11 Regler for God Klinisk Praksis
      Følgende regler skal efterleves af alle medlemmer, optaget i BFM:
      Stk. 1. Alle medlemmer skal altid udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som
      vedkommende er kvalificeret til at benytte.
      Stk. 2. Alle medlemmer skal anbefale en klient at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.
      Stk. 3. Alle medlemmer skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling, eller benytte behandlingsmetoder, som det er
      forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.
      Stk. 4. Alle medlemmer skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.
      Stk. 5. Alle medlemmer skal give klienterne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, klienten kan have hertil.
      Stk. 6. Alle medlemmer skal sørge for at have den nødvendige dokumentation for udført behandling. Hvad der er nødvendig dokumentation, fremgår af henholdsvis
      den til enhver tid gældende RAB lovgivning og / eller skattelovgivning
      Stk. 7. Alle medlemmer har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som vedkommende gennem den faglige
      virksomhed får kendskab til om klienten.
      Stk. 8. Alle medlemmer skal arbejde professionelt efter dette regelsæt og BFM’s etiske regler. Behandleren skal underkaste sig afgørelser fra Etisk råd.
      Stk. 9. Alle medlemmer skal desuden overholde de til en hver tid gældende regler på området, jf. bekendtgørelser og love om RAB-registrering
      Stk. 10. Hvis medlemmer udtaler sig i egenskab af alternativ behandler, tilstræbes saglighed og nøjagtighed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet
      og BFM’s medlemmer undgås.

     

    § 12 Paragraffen udgået

    § 13 Klagebehandling


    Stk. 1. Al kontakt med Etisk råd foregår via formanden for rådet. Adressen findes på BFM’s hjemmeside.
    Stk. 2. Klager indsendes skriftligt til formanden for Etisk råd. Formanden bekræfter skriftligt for modtagelsen af klagen.
    Stk. 3. Formanden for Etisk råd starter sagsbehandlingen i Etisk råd og udarbejder en tidsplan (max 12 uger) for forløbet. Formanden indkalder og afgør mødeform for
    rådet. Alle rådsmedlemmer orienteres om indkomne sager og afgivne svar.
    Stk. 4. Etisk Råd udfærdiger begrundet forslag til afgørelse og det sendes i skriftlig partshøring med minimum svarfrist på 14 dage.
    Stk. 5. Etisk råd kan sanktionere overtrædelser af BFM’s regler overfor samtlige medlemmer og skoler. Herunder efter irettesættelse, fratage medlemskab og/eller
    afregistrering af medlemmer, samt tilbagetrækning af godkendelse af skoler.
    Stk.6 En sag kan genoptages, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Forældelsesfristen for genoptagelse er 2 år fra henholdsvis
    behandlingen blev afsluttet, eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt det pågældende medlem.
    Stk.7 Der føres protokol for alle møder og sagsbehandlinger inklusiv afgørelser. Protokollen er tilgængelige for bestyrelsen og involverede parter såfremt der opstår
    tvister, under høringer på generalforsamlinger.
    Stk.8 Etisk Råd orienterer, på anfordring, bestyrelsen mundtligt om verserende sager
    Stk.9 Etisk råd er beslutningsdygtigt ved fuldtallighed. Fraværende medlemmer kan afgive skriftlig redegørelse. Ved uenighed sker afgørelser ved afstemning. Her
    gælder simpelt flertal, og fraværende medlemmer kan stemme skriftligt.
    Stk.10 Et medlem i Etisk råd må ikke medvirke ved sagsbehandling eller afgørelser, hvis vedkommende har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald,
    eller har nærtstående, der har en sådan interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
    Stk.11 Medlemmer af Etisk Råd har tavshedspligt med forhold, som de i medfør af deres position bliver bekendte med, også efter de udtræder af rådet.

     

    § 14 Optagelsesudvalg


    Stk. 1. Bestyrelsen kan udpege et optagelsesudvalg bestående af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller lade arbejdet indgå som en del af det almindelige
    bestyrelsesarbejde.
    Stk. 2. Optagelsesudvalgets opgave er:
    a. på objektiv måde, at behandle optagelser jf. § 3 stk. 8. og indplacere kommende medlemmer i de respektive medlemsgrupper.
    b. At fastlægge rammer for hvordan en sekretær kan behandle optagelse af medlemmer uddannet på en af BFM godkendt skole
    Stk. 3. Det praktiske arbejde vedr. optagelse uddelegeres til en af bestyrelsen udpegede sekretær. Opgaverne udarbejdes af bestyrelsen.
    Stk. 4. Dokumentationskrav.
    For optagelse skal der indsendes kopi af eksamensbeviser. Det skal af eksamensbeviset eller bilag fremgå om uddannelsen er på over eller under 660 lektioner,
    samt hvordan lektionsplanen har været, hvis eksamensbeviset ikke er fra en af BFM godkendt skole.
    a) Fremsendt kopi af eksamensbeviser fra fulde uddannelsesforløb ved skoler godkendte af BFM godkendes umiddelbart, men forelægges bestyrelsen til orientering. Optagelse jf. § 3 Stk.7.
    b) Indmeldelser med baggrund i eksamensbeviser fra sammenstykkede uddannelsesforløb ved uddannelsesskoler godkendte af BFM godkendes efter forelæggelse for bestyrelsen. Optagelse jf. § 3 Stk. 8.
    c) Indmeldelser med baggrund i eksamensbeviser fra uddannelsesforløb fra skoler ukendte af BFM godkendes, såfremt et af nedenstående krav dokumenteres opfyldt. Optagelse jf. § 3 Stk. 8. Fysiurgiske massører fra skoler ukendt af BFM, skal selv fremskaffe dokumentation for deres uddannelse.

    § 15 Udmeldelse


    Medlemmer kan til enhver tid udmelde sig af foreningen, dog tilbagebetales ikke indbetalt kontingent, jævnfør stk. 1 herunder
    Stk. 1. Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted.
    Stk. 2. Udmeldes et RAB-registreret medlem, afmeldes registreringen.

    § 16 Genindmeldelse


    Genindmeldelse håndteres som indmeldelse jf. § 3

     

    § 17 Eksklusion


    Stk. 1. Medlemmer kan ved gentagne eller grovere overtrædelser af regler angivet i § 11 ”Regler for god klinisk praksis” ekskluderes af BFM.
    Stk. 2. Eksklusion foretages enten af:
    a) Bestyrelsen for BFM, begrundet i restance eller anden adfærd der ikke kan tolereres jf. foreningens vedtægter.
    b) Etisk Råd, begrundet i sagsbehandling af henvendelser eller problemer, som Etisk Råd selv har konstateret. Etisk Råd orienterer bestyrelsen for BFM om afsluttede sager.
    Stk. 3. Ankemuligheder:
    • Eksklusion foretaget af BFMs bestyrelse kan efter det berørte medlems ønske prøves ved førstkommende generalforsamling.
    • Eksklusion foretaget af Etisk Råd kan prøves gennem det danske retsvæsen.
    Stk. 4. I perioden indtil udløbet af ankefristen, eller hvis eksklusionen ankes, da indtil anken er blevet prøvet, er medlemskabet suspenderet. I suspensionsperioden
    bortfalder alle medlemsrettigheder og -pligter.
    Stk. 5. Ekskluderes et RAB-registreret medlem, afmeldes registreringen automatisk.
    Stk. 6. Ekskluderes et medlem der benytter sig af foreningens fordelsaftaler meddeles eksklusionen til udbyderne.

     

    § 18 Skolerådet


    Stk.1. Optagelse i Skolerådet

     Ansøgning og bilag sendes til formanden for BFM.

     Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelsens lektionsplan og fagfordeling samt pensumbeskrivelser, litteraturlister, kursusprogrammer og brochuremateriale.

     Dokumentation for at den ansøgende skole har min. 1 RAB registreret medlem blandt ejer/ bestyrelses kredsen

     Stk. 2. Efter sagsbehandling i bestyrelsen for BFM indkaldes ansøgeren til en høring med bestyrelsen.

     Stk. 3. Fra og med 2012 vil alle nuværende og kommende godkendte skoler blive refereret for på BFM’s hjemmeside hvilke uddannelsestilbud det er de udbyder.
     Referencen vil være udarbejdet af bestyrelsen baseret på de af skolen indsendte materialer.

     Stk. 4. Fag og kategorier af skoler:
     I BFM’s Skoleråd optages skoler i følgende to kategorier:
     Kategori 1 – Uddannelsesskoler som tilbyder en fuld uddannelse til fysiurgiske massører. Undervisningen i uddannelsens hovedfag skal omfatte mindst 250 lektioner og skal foregå̊ på skolen. Hovedfaget skal afsluttes med eksamen.

     Kategori 2 – Kandidatskoler som opfylder kravene for at være en uddannelsesskole (kategori 1), men endnu ikke har haft elever til eksamen.

     Stk. 5. En skole kan være medlem af BFM’s Skoleråd som kandidatskole i op til 3 år. Forlængelse af denne periode kan efter ansøgning bevilges ved dispensation med
     op til 1 år ad gangen.

     Stk. 6. Alle godkendte skoler har pligt til at orientere BFM’s bestyrelse skriftligt hvis de ændrer eller supplerer i noget af det materiale de blev / kan godkendes på baggrund af.
     Stk. 7. Eksklusion

     7. a. Overtrædelse af BFM’s og Skolerådets vedtægter/forretningsorden og beslutninger kan medføre indstilling til bestyrelsen for BFM om eksklusion. Indstillingen skal være vedtaget blandt Skolerådets medlemmer, med mindst 3⁄4 stemmeflertal blandt Skolerådets stemmeberettigede medlemmer.

     7.b. En skole kan endvidere ekskluderes, hvis den ikke giver fremmøde på Skolerådets møder i 1 år, eller hvis den udebliver uden afbud fra mere end 3 møder på 2 år.

     7.c. Skolen skal indkaldes til høring, hos Etisk Råd vedrørende en eventuel klage, som kunne medføre eksklusion.

     Stk. 8. Forretningsorden

     8.a Ændringer i den for rådet gældende forretningsorden skal altid fremlægges til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde efter ændringen er foretaget.

     8.b. Ændringer er først gældende efter de jf. Et bestyrelsesreferat er godkendte

     8. c. Forretningsordenen skal være offentliggjort på BFM’s hjemmeside.

      

     § 19 Paragraffen udgået

      

     § 20 Paragraffen udgået


     § 21 Etisk Råd


     Stk. 1. Forretningsorden
     a. Ændringer i den for rådet gældende forretningsorden skal altid fremlægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling efter ændringen er foretaget.
     b. Ændringer er først gældende efter de jf. Et generalforsamlingsreferat er godkendte
     c. Forretningsordenen skal være offentliggjort på BFM’s hjemmeside.

     § 22 Hæftelse


     Stk. 1. Ingen af bestyrelsens medlemmer eller BFM’s øvrige medlemmer hæfter personligt for de af BFM’s påhvilende økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan
     søges fyldestgjort i BFM’s eventuelle formue.
     Stk. 2. Udleveres der udstyr, som PC’er, printer eller lign. til bestyrelses -, udvalgs – eller rådsmedlemmer skal de kvittere for modtagelsen og ved deres underskrift
     bekræfte at de indenfor en periode på max. 10 hverdage efter ophør af deres tillidspost tilbagelevere udstyret i vedligeholdt stand.
     Stk. 3. Bestyrelse, sekretær og kasserer skal desuden ved tiltrædelse af deres poster bekræfte med deres underskrift, at de vil behandle alt materiale de får indsigt i med
     fortrolighed og til enhver tid overlevere materialet til BFM ved fratrædelse af hvervet.
     Stk.4. Bestyrelsen er pligtig til at overholde gældende foreningsregler.


     § 23 Regnskabet


     Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
     Stk. 2. Regnskabet revideres af uafhængigt revisionsfirma
     § 24 Opløsning
     Stk. 1. Foreningen kan opløses hvis halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt og ¾ heraf stemmer for en opløsning. Stemmer ¾ for en opløsning,
     men fremmødet ikke er tilstrækkeligt, kan opløsningen vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med ¾ af de fremmødte medlemmers
     stemmer.

     Stk. 2. Foreningens midler skal anvendes til formål der svare til foreningens formålsparagraf. Den besluttende generalforsamling afgør anvendelsen af midlerne ved
     almindeligt flertal.